Login: Hasło:
   Zapamiętaj mnie w: Portal biznesowy.net
Zarejestruj  |  Zapomniałem hasła

Kredyty krótkoterminowe dla firm – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć!

Kredytowanie krótkoterminowe małych i średnich przedsiębiorstw jest często ich jedyną szansą na utrzymanie płynności finansowej lub na sfinansowanie bieżących wydatków. Otrzymanie kredytu wiąże się jednak z trudnościami i wymaga często bardzo dużych zabezpieczeń ze strony firmy oraz spełnienia wielu wymogów formalnych. Szanse firmy na uzyskanie kredytu maleją, gdy firma: prowadzi działalność poniżej 12 miesięcy, w ostatnim roku obrotowym wykazała straty, zalega z opłatami ZUS lub US oraz gdy nie posiada żadnych zabezpieczeń. Mimo wszystko jednak to źródło finansowania zewnętrznego cieszy się dużą popularnością wśród firm z sektora MŚP i warto je rozważyć przy dokonywaniu decyzji biznesowych.
Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z następujących trzech rodzajów kredytów krótkoterminowych: kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym i linię kredytową. Kredyty krótkoterminowe można zawrzeć na rok i odnowić po 12 miesiącach (kredyt odnawialny) lub też można zawrzeć umowę na okres do 3 lat (kredyt nieodnawialny). Kredyt obrotowy wybierają firmy, które chcą sfinansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa np. zakup wyposażenia, towaru, surowców, materiałów lub zapłatę konkretnych nieprzeterminowanych zobowiązań. Natomiast na kredyt w rachunku bieżącym decydują się gdy chcą mieć możliwość zadłużenia się do określonego w umowie limitu debetowego w posiadanym rachunku. Linia kredytowa - to limit w rachunku bankowym  do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w określonym umową okresie.

Kredyt obrotowy:
Wysokość kredytu obrotowego zależy od kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa, jak również od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku. Może również zależeć od wartości zrealizowanej przez firmę sprzedaży np. 20 % wartości sprzedaży. Kredyt ten spłacany jest w ratach lub jednorazowo, zaś odsetki zazwyczaj co miesiąc. Niektóre banki udzielają karencji w spłacie kredytu. Kredyt obrotowy przypisany jest do firmy. Jest to korzystne dla właścicieli i współwłaścicieli kilku firm. Procedura uzyskania środków trwa ok. 7 dni, może być jednak przedłużona w przypadku analizy dodatkowych dokumentów finansowych firmy. Bank wypłaca pieniądze w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od podpisania umowy. Oprocentowanie wyliczane jest wg zmiennej lub stałej stopy procentowej - ustalanej najczęściej w oparciu o stawkę WIBOR i marżę banku wynoszącej od 5 do 10 %. Podstawowymi dokumentami wymaganymi do złożenia wniosku o kredyt obrotowy są:
a) aktualne dokumenty rejestracyjne firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji, KRS),
b) dokument finansowy firmy za ostatni rok.

Kredyt w rachunku bieżącym:
Kredyt w rachunku bieżącym zawierany jest na mocy umowy zezwalającej firmie na debet, czyli ujemne saldo rachunku, w określonym czasie i do określonej wysokości. Kredyt w rachunku bieżącym ma charakter odnawialny, wszelkie wpływy na rachunek pomniejszają zadłużenie. Umowa nie określa terminów spłat, przedsiębiorca sam decyduje  kiedy i ile wpłaca na rachunek. Odsetki naliczanie są jedynie od wielkości faktycznego zadłużenia, naliczane są na bieżąco i co miesiąc pobierane z rachunku - tym samym spłata należnych odsetek może być wliczona w ciężar limitu kredytowego. Warunkiem uzyskania tego kredytu jest posiadanie rachunku bankowego. Oprocentowanie przy tym kredycie może być stałe lub zmienne i jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR lub stopę bazową banku oraz marżę banku, która wynosi 5-10 %.  W przypadku tego kredytu przy składaniu wniosku bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie przez niego wymaganej oraz może dodatkowo zażądać dokumentacji finansowej i majątkowej podmiotu oraz poręczycieli.

Linia kredytowa:
Linia kredytowa prowadzona jest  poza rachunkiem bieżącym. Oznacza to, że wpływ środków na rachunek bieżący przedsiębiorcy nie zostaje automatycznie zaliczony na spłatę zadłużenia. Oprocentowanie wyliczane jest wg zmiennej lub stałej stopy procentowej - ustalanej najczęściej w oparciu o stawkę WIBOR i marżę banku, która waha się między  5-10%. W przypadku linii kredytowej bank wymaga od kredytobiorcy złożenia dokumentów takich jak przy kredycie obrotowym.
Decydując się na kredyt w danym banku przedsiębiorca upoważnia bank do wglądu w jego rachunek. Na koszt kredytobiorcy jaki ponosi w związku z kredytem składa się: koszt otworzenia i prowadzenia konta w banku, ubezpieczenie kredytu (wymagane przez większość banków), prowizja przygotowawcza, która jest negocjowana indywidualnie oraz w przypadku kredytu powyżej 50 tys. dodatkowo koszty poręczeń. Koszt poręczeń zależy od zdolności finansowej przedsiębiorstwa i podawany jest po analizie dokumentów. Niektóre banki honorują wycenę zabezpieczenia dokonaną tylko i wyłącznie przez wskazanych przez nich rzeczoznawców. Zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego może być np.: weksel in blanco, oświadczenia o poddaniu się do egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego, nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku Klienta, nieruchomości, poręczenie ubezpieczeniowe lub poręczenie innej spółki, banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku opóźnień w spłacie kredytu i czasami przy wcześniejszej spłacie, bank nalicza odsetki karne. Jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, nastąpi wypowiedzenie umowy.


Autorka: Agnieszka Gugała

Autorka dziękuje Serwisowi www.boomway.pl – biznesowemu doradcy online – za bezpłatne udostępnienie informacji, które posłużyły do napisania powyższego artykułu.


Polecamy!


Popularne frazy
Statystyki Portalu
  • Oczekujące prezentacje: 49
  • Kategorie główne: 15
  • Podkategorie: 268
Firmy wg. PageRank